In Dordrecht is een plek te vinden, waar creativiteit en welzijn samenkomen. Kunst en vriendschap onder één dak verenigd. Op de Voorstraat-Noord bevindt zich een stichting met de naam Via Lumina. Deze non-profitstichting zet zich sinds 2007 in voor jongeren en volwassenen, die net even anders zijn.
Via Lumina is het platform voor een diversiteit aan groepen en eenlingen die op een (iets) andere manier in het leven staan: psychologisch, sociaal, door afkomst dan wel mentaal. Zij worden daardoor vaak niet begrepen, krijgen moeilijk vrienden, worden met vreemde ogen aangekeken en verkeren niet zelden in een sociaal isolement. ViaLumina biedt deze mensen een platform aan om verbindingen te leggen waardoor zij zichzelf leren begrijpen, inspireren en waarderen. Maar ook een platform om anderenkennis te laten maken met hun leven en hoe zij zichzelf, maar ook de wereld zien. Via Lumina wordt gerund door een groot aantal vrijwilligers!

De vrijwilligers van deze stichting geven met creatieve projecten, een Outsider Art galerie en gezellige café’s invulling aan de vrijetijdsbesteding van deze groep. De activiteiten vergroten het zelfvertrouwen en bevorderen de integratie van mensen, voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. De formule van Via Lumina bestaat uit drie pijlers:

  • Het Junior-, Outsider- en OutsiderPluscafé
  • Een galerie waar kunst van de deelnemers te bekijken en te koop is (Outsider Art Galerie)
  • Creatieve projecten

Draagt u de projecten van Stichting Vialumina een warm hart toe en zou u deze graag willen ondersteunen?
Onder het hoofdstuk Bedankt! leest u hoe dat kan. 

ANBI

Fiscaal nummer: 818194315

De doelstelling van de Stichting Via Lumina:

De Stichting Via Lumina is in 2007 opgericht om kwetsbare mensen met een psychische kwetsbaarheid en autisme een ontmoetingscentrum te geven. Het is een centrum waarin  deze mensen zich persoonlijk, kunstzinnig, cultureel en spiritueel vrijelijk kunnen ontplooien. Bijkomende doelstellingen:

  • Het bevorderen van bewustvorming en zelfredzaamheid
  • Het doorbreken van het sociale isolement;
  • Het aanleren van sociale vaardigheden;
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen;
  • Het bevorderen van integratie;
  • Het verbreden van het sociale netwerk;
  • Het invulling kunnen geven aan vrijetijdsbesteding

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Centraal staat bij ons integratie, sociale contacten, opheffen van het sociale isolement en het vergroten van het zelfvertrouwen zodat onze deelnemers mogen zijn die ze zijn. Via Lumina biedt de deelnemers de mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

Dat realiseren we door het organiseren van activiteitenavonden (‘cafés’) en door de kunstenaars onder de deelnemers de mogelijkheid te bieden om hun kunstproducten te etaleren (zogenaamde Outsider Art =  authentieke kunstwerken, gemaakt door bijzonder artistieke talenten die luisteren naar de stem in zichzelf).

De Cafés zijn er voor verschillende leeftijdscategorieën:

– het Junior Café ( 10 tot 16 jaar),

– het Outsider Café ( 16 tot 28 jaar),

– het Outsider Plus Café ( 28 jaar en ouder)

Er worden in de Cafés speciale activiteiten voor de deelnemers georganiseerd zoals foto- en film cursussen, tekenen- en muziek cursussen, kookcursussen, theatersport, en het houden van voordrachten over de geschiedenis van Dordrecht in combinatie met aansluitend het bezoek aan bijzondere locaties in de stad. We hebben daarnaast een galerie met website, waar psychisch kwetsbare mensen een podium krijgen om hun kunst te etaleren. Bij de kunstenaars betekent dit het vergroten van hun zelfvertrouwen. En velen verhogen hun eigenwaarde door te exposeren en hun werk te verkopen.

De samenstelling van het bestuur en de namen van de bestuurders:

Jenny Groeneweg, voorzitter
Willibrord Weijmar Schultz, secretaris
Arrie den Hoed, penningmeester
Willie Smale, lid
Lucienne van der Lans, lid
Diana Henneken, lid

Het beloningsbeleid:

Wij werken met vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zou onze Stichting niet kunnen bestaan. Daarnaast hebben we twee betaalde krachten om onze deelnemers te begeleiden.

Gedragscode:

De Stichting Via Lumina heeft voor alle (vrijwillige), medewerkers een gedragscode opgesteld. Met iedereen die bij ons komt werken wordt een intakegesprek gevoerd en wordt een VOG aangevraagd als onderdeel van een algemeen preventiebeleid. Tevens wordt de vrijwilliger, stagiair(e) of betaalde kracht, gevraagd de gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaart men de gedragscode te kennen en volgens deze gedragscode te handelen. In voorkomende gevallen kan contact worden geregeld met een aan de Stichting verbonden onafhankelijke vertrouwenspersoon. Als niet in overeenstemming wordt gehandeld met de inhoud van deze gedragscode kan een tuchtrechtprocedure in gang worden gezet.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en):

Uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar :

Jaarrekening

Zoals iedere stichting heeft ook Via Lumina een jaarrekening. Hieronder kunt u die inzien.